اعضا هیئت

مهدی تکابی – رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

مهدی تکابی

andro_takabi@yahoo.com

منصوره رضائی بادافشانی – نایب رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

منصوره رضائی بادافشانی

m_r4177@yahoo.com

اصغر مزروعی – دبیر هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

اصغر مزروعی

info@esfahantt.com

احمدرضا طغرلیان – رئیس کمیته مربیان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

احمدرضا طغرلیان

info@esfahantt.com

احسان امید – مدیر امور سازمان لیگ و رنکینگ هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

احسان امید

info@esfahantt.com

فاطمه رجبی – مسئول کمیته مربیان بانوان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

فاطمه رجبی

info@esfahantt.com

حمید نوری – مسئول کمیته داوران و مسابقات آقایان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

حمید نوری

info@esfahantt.com

محمدرضا حسینی – مسئول کمیته استعدادیابی آقایان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

محمدرضا حسینی

info@esfahantt.com

محمدرضا حاتمی – مسئول کمیته مربیان آقایان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

محمدرضا حاتمی

info@esfahantt.com

نسرین ذکایی – مسئول کمیته داوران و مسابقات بانوان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

نسرین ذکایی

info@esfahantt.com

ناهید شیروانی – رئیس دپارتمان آموزش هیئت تنیس روی میز استان اصفهان

ناهید شیروانی

info@esfahantt.com